Bouppteckning

Inom vilken tid måste en bouppteckning göras?

En bouppteckning ska upprättas och bouppteckningsmöte ska hållas senast 3 månader efter dödsfallet. Därefter har man 1 månad på sig att skicka in bouppteckningshandlingen till Skatteverket.

Vem har ansvar för att bouppteckningen upprättas?

De som är dödsbodelägare i den avlidnes dödsbo har skyldighet att se till att en bouppteckning upprättas och skickas in till Skatteverket. Finns det en efterlevande make/maka eller sambo så är det ofta naturligt att det är den som ser till att handlingen upprättas. Det kan också vara barn, syskon, syskonbarn m.m. som har ansvaret. Det beror på hur den avlidnes släktskap ser ut. Ofta tar dödsbodelägare hjälp av en jurist för att upprätta bouppteckningen för att allt ska bli rätt och den ansvarar då för att samtliga dödsbodelägare kallas till bouppteckningsmötet och att bouppteckningen blir rätt och riktigt upprättad och kommer in i tid till Skatteverket.

Vem ska kallas till en bouppteckning?

Samtliga dödsbodelägare måste kallas till en bouppteckning. Det är inget tvång att komma på ett bouppteckningsmöte. Kan man inte delta måste man dock underteckna ett s.k. mottagningsbevis som ska skickas ut till alla dödsbodelägare med kallelsen till bouppteckningen. På detta kan man kryssa för att man inte kommer att delta på bouppteckningsmötet. Mottagningsbevis beträffande någon som inte varit med på mötet ska nämligen skickas med bouppteckningen till Skatteverket för att den ska kunna bli registrerad. Detta för att visa Skatteverket att samtliga dödsbodelägare är medvetna om att ett bouppteckningsmöte ska hållas i den avlidnes dödsbo.

Vad ska en bouppteckning innehålla?

En bouppteckning ska ta upp de tillgångar och skulder den avlidne hade på dödsdagen. Man brukar även skriva in det som kommit in på den avlidnes konton och de räkningar som betalats fram till dagen för bouppteckningsmötet. Om den avlidne var gift ska makens/makans tillgångar också tas upp i bouppteckningen. Det beror på att när man då bouppteckningen har registrerats på Skatteverket ska upprätta ett dokument om arvskifte och i vissa fall bodelning mellan dödsbodelägarna och makan/maken. Se mera under arvskifte. Om den avlidne var sambo och den efterlevande sambon begär bodelning för att de äger bostad och bohag som de införskaffat för gemensamt bruk ska även denna samboegendom tas upp i den avlidnes bouppteckning. Detta för att det sedan ska ske en bodelning mellan dödsboet och den efterlevande sambon.

Vad händer om det finns mer skulder än tillgångar i ett dödsbo?

Om det inte finns tillräckligt med tillgångar i dödsboet för att betala en begravning och bouppteckning kan man vända sig till den kommun där den avlidne var folkbokförd. De kan då hjälpa till med upprättande av en s.k. dödsboanmälan. Då behöver ingen bouppteckning upprättas.

Kontakta oss om du behöver hjälp med att upprätta en bouppteckning!

Maila för att boka tid kontakt@sodergardensjuridiska.se.

Kontakta oss angående bouppteckning

Terese Landin